Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε ΕΚΤΥΠΩΣΗ και θα γίνει εκτύπωση χωρίς περιτά στοιχεια (διαφημίσεις, διευθύνσεις)
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Οι παρακάτω πληροφορίες παραμένουν μόνο στον υπολογιστή σας και ΧΑΝΟΝΤΑΙ αν γίνει ανανέωση της σελίδας.
Εάν θέλετε την υπεύθυνη δήλωση χωρίς τα στοιχεία σας (κενή) σε μορφή PDF πατήστε ΕΔΩ.
Άλλες αιτήσεις:
Η χρήση της ιστοσελίδας είναι δωρεάν.

dafnes
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
: Τηλέφωνο:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.:
Αρ. Τηλεομοι οτύπου (Fax): Δ/νση Ηλ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:(4)


 
Τόπος: Ημερομηνία:
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
(Υπογραφή)
Εκτύπωση

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

clown froufrou
Κατασκευή - Υλοποίηση 1024.gr
Δεν ευθύνεται το site για τυχόν αλλαγές στην εμφάνιση των αιτήσεων. Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.
Για τυχόν προβλήματα ή ιδέες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο (info (παπάκι) ypeuthini-dilwsi.gr (τελεία) gr).
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν.1599/1986 Εξουσιοδότηση Αίτηση Αίτηση Άλλη
ipefthini dilwsi, ipeythini dilwsi, ypeuthini dilosi, arthro 8 nomou 1599 / 1986, 1599 kathetos 1886, υπέυθυνη δήλωση του νόμου 105, ipefthini dilwsi tou nomou 105 eksousiodotisi, eksousiodotwn, aitisi, sinimena, o aitwn, sas ipobalw sinimena ta katwthi dikaiologitika wste oste na mou xorigisete